எங்கள் வழக்குகள்

முக்கியமாக பின்வரும் வழக்கு வகைகளில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம்:

  • மோட்டார் வாகன விபத்துக்கள்
  • வழுக்கி விழும் விபத்துக்கள்
  • நீண்டகால ஊனக் கோரல்கள்
  • மருத்துவ முறைகேடுகள்
  • நாய்க்கடி வழக்குகள்
  • சட்டவிரோதமான தள்ளுபடிகள்
  • விபத்தினால் ஏற்படும் மூளைக் காயங்கள்
  • நாள்பட்ட வலி வழக்குகள்
  • சட்டவிரோதமான மரண வழக்குகள்
  • குடியிருப்பாளரின் பொறுப்பு வழக்குகள்