-எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

எங்கள் அலுவலகங்கள்

டவுன்டவுன் அலுவலகம்
5140 Yonge Street, Suite 505
North York, Ontario M2N 6L7
தொலைபேசி: 416.366.4456
தொலைப் பிரதி: 416.366.5309
மின்னஞ்சல் முகவரி:
info@franklinlawfirm.ca

ப்ராம்டன் அலுவலகம்
49 Kennedy Road South, Unit 7
Brampton, Ontario L6W 4P4
தொலைபேசி: 905.455.5221
தொலைப் பிரதி: 905.595.0812
மின்னஞ்சல் முகவரி:
info@franklinlawfirm.ca

எடோபிகோக் அலுவலகம்
2095 Weston Road, Suite 203
Toronto, Ontario M9N 1X7
தொலைபேசி: 416.245.6555
தொலைப் பிரதி: 416.245.7766
மின்னஞ்சல் முகவரி:
info@franklinlawfirm.ca