எங்கள் அலுவலகங்கள்

டவுன்டவுன் அலுவலகம்

தொலைபேசி: 416.366.4456

தொலைப் பிரதி: 416.366.5309

மின்னஞ்சல் முகவரி: info@franklinlawfirm.ca

5140 Yonge Street, Suite 505
North York, Ontario M2N 6L7

ப்ராம்டன் அலுவலகம்

தொலைபேசி: 905.455.5221

தொலைப் பிரதி: 905.595.0812

மின்னஞ்சல் முகவரி: info@franklinlawfirm.ca

49 Kennedy Road South, Unit 7
Brampton, Ontario L6W 4P4

எடோபிகோக் அலுவலகம்

தொலைபேசி: 416.245.6555

தொலைப் பிரதி: 416.245.7766

மின்னஞ்சல் முகவரி: info@franklinlawfirm.ca

2095 Weston Road, Suite 203
Toronto, Ontario M9N 1X7

இலவச வழக்கு மதிப்பீடு

This field is for validation purposes and should be left unchanged.