பதிவிறக்கங்கள்

எங்களுடைய புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்புத் தகவல் படிவத்தை உங்கள் முதல் சந்திப்புத் திட்டத்திற்கு முன் பதிவிறக்கவும்

பின் வரும் ஆவணங்களில் உங்களுக்குப் பயன் தரும் தகவல்கைள நீங்கள் காணக்கூடும்:

 • முக்கிய உதவிக் குறிப்புகள் அடங்கிய இந்தப் பட்டியலை தேவைப்படும்போது எளிதாகக் காணும் வகையில் கைவசம் வைத்திருக்கவும்:
  நிைனவில்_ இருத்திக்ெகாள்ள_ ேவண்டியைவ (PDF)
 • எங்களுடைய ஆலோசனை செயல்முறை குறித்து எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களுக்கு, பதிவிறக்கம் செய்யவும்:
  அடிக்கடி‐ேகட்கப்படும்‐ேகள்விகள் (PDF)
 • உங்கள் வழக்கறிஞரிடமிருந்து நீங்கள் கேள்விப்படும் சில பொதுச் சொற்களுக்கான விளக்கங்களுக்கு, பதிவிறக்கம் செய்யவும்:
  உபேயாகமான_விளக்கங்கள் (PDF)
 • நீங்கள் ஒரு கார் விபத்தில் காயப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த தகவல்களுக்கு, பதிவிறக்கம் செய்யவும்:
  கார்_விபத்து_ேகாரல்கள்‐தகவல் (PDF)
 • விபத்திற்குப் பின்னர் நீங்கள் வேலைக்குத் திரும்பியிருந்தும் அதற்கான கோரல் ஒன்றைச் செய்ய விரும்பினால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிவதற்கு, பதிவிறக்கம் செய்யவும்:
  நீங்கள்_ேவைலக்கு‐ திரும்பியிருந்தால
  (PDF)